' '
Deutsch | English    

Forschungsdatenbank PMU-SQQUID

ENDF1 neutralises extracellular matrix associated inhibitor effect on DRG neurons outgrowth
Vogl, M; Bieler, L; Roustan, V; Urmann, C; Riepl, H; Aigner, L; Weckwerth, W; Couillard-Després, S
10 th FENS Forum of Neuroscience; 02.-06.07.2016; Kopenhagen. 2016.

PMU-Autor/inn/en

Bieler Lara Sophie
Couillard-Després Sébastien
Vogl Michael