' '
Deutsch | English    

Forschungsdatenbank PMU-SQQUID

Claudins and Ki-67-Potential Markers to Differentiate Low and High Grade Transitional Cell Carcinomas of the Urinary Bladder
Torzsok, P; Riesz, P; Kenessey, I; Szekely, E; Somoracz, A; Nyirady, P; Romics, I; Schaff, Z; Lotz, G; Kiss, A
EUR J CANCER. 2011; 47: S509-S510.
Abstracts (Zeitschrift)

PMU-Autor/inn/en

Törzsök Peter